Review: Aranet4 HOME – CO2 Monitor [EN/ES/GR]

(Scroll down for the Spanish or Greek version of the review/Desplácese hacia abajo para la versión en español o Griega/ Μετακινηθείτε προς τα κάτω για την ισπανική ή την ελληνική έκδοση της αξιολόγησης)

_________________________________________________

It is not a coincidence that everywhere you look nowadays you see a small, square, and white monitor with a screen in the middle that displays some numbers! Well, this is Aranet4 which was developed by a Latvian company.

Aranet4 is a small and mighty CO2 monitor that surprise people for two reasons. First of all, it is very comprehensive, and secondly, most people are intrigued by the technology of the display as it uses an e-ink display and, to the untrained eye, looks like a simple sticker.

The commonly found AA batteries can operate the monitor for up to 2 years so you don’t have to worry about them. It uses a single channel non-dispersive infrared (NDIR) sensor technology for accurate CO₂ measurements, read more here.

Specifications

 • Carbon Dioxide (CO2) NDIR
 • Temperature (ºC/ºF)
 • Relative Humidity
 • Atmospheric Pressure
 • e-ink Display
 • Bluetooth
 • Buzzer (Alarm)
 • AA Battery Operated (up to 2 years)

I love devices with e-ink displays because they don’t create destruction by emitting light, however, most companies use them because they don’t require lots of energy to operate and the Aranet4 features one where you can read the CO2 concentration but also the temperature/humidity of the environment and it has a battery indicator. If you decide to enable the buzzer it also appears on the screen to remind you it is ON.

The device can be placed on any surfaces (table, desk, etc) but it has a hole on the back in order to hang it on the wall, where it supposes to be in my opinion. When we keep CO2 monitors close to our face/mouth by placing them in front of us, the sensors tend to measure high concentrations because each time we exhale air, CO2 concentrations can be around 38,000ppm, read more here.

Moreover, Aranet4 supports the anti-theft wall mount. The wall mount uses a Security Torx screw that needs a screwdriver with a security Torx T15 insert bit to remove it. The anti-theft wall mount makes more sense for the Aranet4 PRO. The PRO monitors can be installed in schools and offices or other public indoor places for centralized indoor air quality monitoring.

At the back of the device and under the batteries there are some small switches. Don’t play with them unless you are an expert. Keep in mind, if you remove the batteries, the measurement history will be erased from Aranet4 memory. The device comes with a pin tool to configure the device in case you need to turn ON/OFF the Bluetooth or enable the Auto/Manual Calibration or switch between either Celsius or Fahrenheit degrees or enable device connectivity to Aranet radio (available only for the PRO version).

The 24h correlation test against another popular indoor air quality monitor is very high at ~0.98.

APP

The app is very intuitive, at a glance you can see the CO2 concentration, temperature, humidity, and atmospheric pressure. There is an option to display the information in a complete full mode which comes in handy if you have a tablet or if you want to share the measurements on the big screens in cafes, restaurants, supermarkets, schools, hospitals etc. The histogram makes lots of sense if you want to check the CO2 levels during the night or during a prolonged period.

There are lots of setting in order to customize the device and app to your needs. Frequency of measurements, enabling the buzzer or not, setting personal CO2 indication mode (which apparently many customers want), etc.

For those that want to export all the data for further computer analysis, this is possible via the share button at the right top corner inside the histogram.

My Experience

It is very easy to carry the device around. For example, the other day I went to the barber’s shop for a haircut. My barber became instantly very aware of the indoor air quality, and he opened the window without me telling him anything else apart from explaining to him what the device does.

I also lent the device to my nephews at school where they were able to measure the CO2, temperature, and humidity. Then they came back home with some proof that the air at school is safe (something that many schools avoid addressing out of fear). It definitely makes me feel more secure that they aren’t in immediate danger. They told me that they keep windows always open and there is good cross ventilation. They all go to public schools!

In a car, CO2 can raise really fast if we don’t introduce clean and fresh air from outside. There is a button on the front panel of each car that allows us to control the origin of the air. Even when you drive alone, enable that button periodically in order to renew the air inside the vehicle as fresh air will keep you alerted.

Conclusion

Lots of people use the Aranet4 as a tool to help them mitigate the spread of the virus, which is great. However, I think it is important to understand that we need to monitor indoor air conditions all year round with or without COVID19 in our lives. A CO2 monitor offers much more as it can be a great indicator of productivity in schools and office buildings.

_________________________________________________

(Scroll up for the English or down for the Greek version/Desplácese hacia arriba para la versión en Ingles o hacia abajo para la version en Griego/Μετακινηθείτε προς τα πάνω για τα Αγγλικά ή προς τα κάτω για την ελληνική έκδοση)

Español

¡No es una coincidencia que donde mires hoy en día, ves un monitor pequeño, cuadrado y blanco con una pantalla en el medio que muestra algunos números! Bueno, este es Aranet4 que fue desarrollado por una compañía letona.

Aranet4 es un pequeño y poderoso monitor de CO2 que sorprende a las personas por dos razones: en primer lugar, es muy compacto, y en segundo lugar, la mayoría de las personas están intrigadas por la tecnología de la pantalla, ya que es de tinta electrónica y a simple vista parece una pegatina.

Las baterías AA comúnmente pueden operar el monitor hasta 2 años para que no tenga que preocuparse por ellas. Se usa un sensor de la tecnología infrarrojo no dispersivo (NDIR) que nos da mediciones de CO₂ precisas, leer más aquí.

Especificaciones

 • Dióxido de carbono (CO2) NDIR
 • Temperatura (ºC/ºF)
 • Humedad relativa
 • Presión atmosférica
 • Pantalla de tinta electronica
 • Bluetooth
 • Zumbador (alarma)
 • 2 AA Baterías (hasta 2 años de autonomia)

Amo los dispositivos con pantallas de tinta electrónica porque no distrae al emitir luz, sin embargo, la mayoría de las compañías las usan porque no requieren mucha energía para operar y el Aranet4 tiene una donde puede leer la concentración de CO2, pero también la temperatura / humedad del ambiente y tiene un indicador de batería. Si decides activar el timbre, también aparece en la pantalla para recordarte que está activado.

El dispositivo se puede colocar en diferentes superficies (mesa, escritorio, etc.), pero tiene una apertura en la parte posterior para colgarlo en la pared, donde debería estar según mi opinión. Cuando mantenemos monitores de CO2 cerca de la cara / boca colocándolos frente a nosotros, los sensores tienden a medir concentraciones altas, ya que cada vez que exhalamos aire, las concentraciones de CO2 puede estar alrededor de 38,000ppm, leer más aquí.

Además, Aranet4 soporta el sistema antirrobo. El sistema de soporte de la pared utiliza un tornillo TORX de seguridad que necesita un destornillador especial. El sistema antirrobo tiene más sentido para el Aranet4 Pro. Los monitores PRO se pueden instalar en escuelas y oficinas y otros lugares públicos en interiores para el monitoreo centralizado de calidad de aire interno.

En la parte posterior del dispositivo y debajo de las baterías hay algunos interruptores pequeños. No juegues con ellos a menos que seas un experto. Ten en cuenta que si quitas las baterías, el historial de medición se borrará de la memoria Aranet4. El dispositivo viene con una herramienta PIN para configurar el dispositivo en caso de que quieras activar / desactivar el Bluetooth o habilitar la calibración automática / manual o el interruptor entre los grados Celsius o Fahrenheit o habilitar la conectividad del dispositivo a la radio Aranet (disponible solo para la versión PRO).

La prueba de correlación durante 24 horas con otro monitor de calidad de aire interior y muy popular es muy alta en ~ 0.98.

La App

La aplicación es muy intuitiva, de un vistazo puedes ver la concentración de CO2, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Hay una opción para mostrar la información en modo Pantalla Completa que es útil si tienes una tableta o si deseas compartir las mediciones en las pantallas grandes en cafeterías, restaurantes, supermercados, escuelas, hospitales, etc. El histograma es útil si deseas verificar los niveles de CO2 durante la noche o durante un período prolongado.

Hay un montón de configuraciones para personalizar el dispositivo y la aplicación según tus necesidades: frecuencia de las mediciones, activar el zumbador o no, establecer los limites de indicaciones de CO2 personal (que al parecer muchos clientes quieren), etc.

Para aquellos que desean exportar todos los datos para un análisis con un ordenador, esto es posible a través del botón compartir en la esquina superior derecha dentro del histograma.

Mi experiencia

Es muy fácil llevar el dispositivo. Por ejemplo, el otro día fui a la peluquería para un corte de pelo. Mi peluquero instantáneamente fue muy consciente de la calidad del aire interior, y abrió la ventana sin que le dijera nada más.

También presté el dispositivo a mis sobrinos en la escuela donde pudieron medir el CO2, la temperatura y la humedad. Luego regresaron a casa con pruebas de que el aire en la escuela está adecuado (algo que muchos colegios evitan abordar por el miedo). Definitivamente, me hace sentir mas seguro que los niños no estén en un peligro inmediato. Me dijeron que mantienen las ventanas siempre abiertas y hay una buena ventilación cruzada. ¡Todos mis sobrinos van a escuelas públicas!

En un automóvil, el CO2 puede aumentar realmente rápido si no introducimos aire limpio y fresco desde afuera. Hay un botón en el panel frontal de cada coche que nos permite controlar el origen del aire. Incluso cuando conduces solo, habilita ese botón periódicamente para renovar el aire dentro del vehículo, ya que el aire fresco te mantendrá en alerta.

Conclusión

Mucha gente usa el Aranet4 como una herramienta para ayudarles a mitigar la propagación del virus, que es genial. Sin embargo, creo que es importante entender que necesitamos monitorear las condiciones del aire interior durante todo el año con o sin COVID19 en nuestras vidas. Un monitor de CO2 ofrece mucho más, ya que puede ser un gran indicador de productividad en las escuelas y las oficinas.

_________________________________________________

(Scroll up for the English or Spanish version/Desplácese hacia arriba para la versión en Ingles o Español)

Ελληνικά

Δεν είναι τυχαίο ότι όπου και να κοιτάζετε σήμερα βλέπετε μια μικρή, τετράγωνη και λευκή συσκευή με μια οθόνη στη μέση που εμφανίζει ορισμένους αριθμούς! Λοιπόν, αυτό είναι το Aranet4 που αναπτύχθηκε από μια Λετονική εταιρεία.

Το Aranet4 είναι μια μικρή και ισχυρή συσκευή CO2 που εκπλήσσει τους ανθρώπους για δύο λόγους. Πρώτα απ ‘όλα, είναι ένα μόνιτορ πάρα πολύ εύχρηστο, και δεύτερον, οι περισσότεροι άνθρωποι ξαφνιάζονται από την τεχνολογία της οθόνης καθώς χρησιμοποιεί μια οθόνη ηλεκτρονικού μελανιού και, στο μη εκπαιδευμένο μάτι, μοιάζει με ένα απλό αυτοκόλλητο.

Χρησιμοποιεί κοινές μπαταρίες AA που μπορούν να λειτουργήσουν έως και για 2 χρόνια, έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την αλλαγή τους. Χρησιμοποιεί μια τεχνολογία αισθητήρα μη διασκορπισμένου καναλιού (NDIR) για ακριβείς μετρήσεις CO2, διαβάστε περισσότερα εδώ.

Προδιαγραφές

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) NDIR
Θερμοκρασία (ºC/ºF)
Σχετική υγρασία
Ατμοσφαιρική πίεση
Οθόνη ηλεκτρονικού μελανιού
Bluetooth
Buzzer (συναγερμός)
Μπαταρίες AA (λειτουργεί έως 2 έτη)

Λατρεύω τις συσκευές με οθόνες ηλεκτρονικού μελανιού επειδή δεν εκπέμπουν φωτός, ωστόσο, οι περισσότερες εταιρείες τις χρησιμοποιούν επειδή δεν απαιτούν πολλή ενέργεια για να λειτουργήσουν και το Aranet4 διαθέτει μια όπου μπορείτε να διαβάσετε τη συγκέντρωση CO2 αλλά και την θερμοκρασία / υγρασία του περιβάλλοντος μαζί με τον δείκτη μπαταρίας. Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε τον βομβητή, εμφανίζεται επίσης στην οθόνη για να σας υπενθυμίσει ότι είναι ενεργοποιημένος.

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιεσδήποτε επιφάνειες (πίνακας, γραφείο, κ.λπ.), αλλά έχει μια τρύπα στην πλάτη για να το κρεμάσει στον τοίχο, όπου πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου. Όταν διατηρούμε οθόνες CO2 κοντά στο πρόσωπό μας / στόμα τοποθετώντας τα μπροστά μας, οι αισθητήρες τείνουν να μετρούν τις υψηλές συγκεντρώσεις επειδή κάθε φορά που εκπνεύουμε αέρα, οι συγκεντρώσεις CO2 μπορούν να είναι περίπου 38.000ppm, διαβάστε περισσότερα εδώ.

Επιπλέον, η Aranet4 υποστηρίζει το αντικλεπτικό σύστημα τοίχου. Η τοποθέτηση τοίχου χρησιμοποιεί μια βίδα TORX ασφαλείας που χρειάζεται ένα κατσαβίδι με ένα κομμάτι ασφαλείας TORX T15 για να το αφαιρέσετε. Η βάση τοίχου κατά της κλοπής χρησιμοποιείται περισσότερο στο Aranet4 Pro. Οι συσκευές PRO μπορούν να εγκατασταθούν σε σχολεία και γραφεία ή σε άλλα δημόσια εσωτερικά μέρη για κεντρική παρακολούθηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Στο πίσω μέρος της συσκευής και κάτω από τις μπαταρίες υπάρχουν μερικοί μικροί διακόπτες. Μην παίζετε μαζί τους αν δεν είστε ειδικός. Λάβετε υπόψη σας, αν αφαιρέσετε τις μπαταρίες, το ιστορικό μέτρησης θα διαγραφεί από τη μνήμη του Aranet4. Η συσκευή έρχεται με ένα εργαλείο PIN για να διαμορφώσετε τη συσκευή σε περίπτωση που πρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το Bluetooth ή να ενεργοποιήσετε την αυτόματη / χειροκίνητη βαθμονόμηση ή να μεταβείτε μεταξύ βαθμών Celsius ή Fahrenheit ή ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα της συσκευής στο Radio Aranet (διαθέσιμο μόνο για την Pro έκδοση).

Η δοκιμή συσχέτισης 24 ωρών έναντι άλλης δημοφιλούς συσκευής ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι πολύ υψηλή σε ~ 0,98.

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή είναι πολύ εύχρηστη, με μια ματιά μπορείτε να δείτε τη συγκέντρωση CO2, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ατμοσφαιρική πίεση. Υπάρχει μια επιλογή για την εμφάνιση των πληροφοριών σε πλήρης οθόνη, λειτουργία που χρησιμεύει αν θέλετε να μοιραστείτε τις μετρήσεις σε μεγάλες οθόνες όπως σε καφετέριες, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, σχολεία, νοσοκομεία κλπ. Το ιστόγραμμα είναι χρήσιμο αν θέλετε να ελέγξετε τα επίπεδα CO2 κατά τη διάρκεια της νύχτας ή κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου.

Υπάρχους πολλές ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τη συσκευή και την εφαρμογή στις ανάγκες σας. Συχνότητα μετρήσεων, ενεργοποίηση του βομβητή ή όχι, ρύθμιση προσωπικής λειτουργίας ένδειξης CO2 (που προφανώς πολλοί πελάτες θέλουν) κλπ.

Για εκείνους που θέλουν να εξάγουν όλα τα δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση σε κάποιον υπολογιστή, αυτό είναι δυνατό μέσω του “share” στη δεξιά πάνω γωνία μέσα στο ιστόγραμμα.

Η εμπειρία μου

Είναι πολύ εύκολο να μεταφέρετε τη συσκευή. Για παράδειγμα, την άλλη μέρα πήγα στο κομμωτήριο για ένα κούρεμα. Ο κουρέας μου αμέσως αναγνώρισε τη σημασία που έχει η ποιότητα του εσωτερικού αέρα, και άνοιξε το παράθυρο χωρίς να του πω οτιδήποτε άλλο εκτός από το να του εξηγήσω τι κάνει η συσκευή.

Επίσης, έδωσα τη συσκευή στους ανιψιούς μου στο σχολείο όπου ήταν σε θέση να μετρήσουν το CO2, τη θερμοκρασία και την υγρασία. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο σπίτι με αποδείξεις ότι ο αέρας στο σχολείο είναι ασφαλής (κάτι που πολλά σχολεία αποφεύγουν από φόβου). Σίγουρα με κάνει να αισθάνομαι πιο ασφαλής ότι δεν βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Μου είπαν ότι κρατούν τα παράθυρα πάντα ανοιχτά και υπάρχει καλός εξαερισμός. Όλοι πηγαίνουν σε δημόσια σχολεία!

Σε ένα αυτοκίνητο, οι συγκεντρώσεις του CO2 μπορούν να ανέβουν πραγματικά γρήγορα αν δεν εισάγουμε καθαρό αέρα από το εξω. Υπάρχει ένα κουμπί στον μπροστινό πίνακα κάθε αυτοκινήτου που μας επιτρέπει να ελέγξουμε την προέλευση του αέρα. Ακόμη και όταν οδηγείτε μόνος σας, ενεργοποιήστε αυτό το κουμπί περιοδικά για να ανανεώσετε τον αέρα μέσα στο όχημα καθώς ο καθαρός αέρας θα σας κρατήσει ξύπνιους.

Συμπεράσματα

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το Aranet4 ως εργαλείο για να τους βοηθήσει να μετριάσουν την εξάπλωση του ιού, η οποία είναι μεγάλη. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να παρακολουθούμε τις συνθήκες για τον έλεγχο του εσωτερικού αέρα όλο το χρόνο με ή χωρίς Covid19 στη ζωή μας. Μια συσκευή CO2 προσφέρει πολύ περισσότερα, καθώς οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να χρησιμεύσουν σαν ένας δείκτης παραγωγικότητας στα σχολεία και τα γραφεία.

Advertisement

8 thoughts on “Review: Aranet4 HOME – CO2 Monitor [EN/ES/GR]

 1. Thanks Sotirios for this new review.

  Please allow me to comment on two things:

  1. We know that CO2 is not the only polluter. What if opening the windows allows too much PM and gases to enter the classroom or car? What is worst, high CO2 or high PM2.5? I would prefer having lower PM2.5 than lower CO2 if I had to choose. And I think that the children would chose the same, if they knew what polluter is worst.

  2. So we come to the second point, that today a good AQ monitor should at least measure both CO2 and PM. The e-ink feature of the Aranet4 is great, and if they had also a good quality PM2.5 sensor in it then it would be a really great monitor. Hopefully they will develop it.

  Thanks again!

  Liked by 2 people

  • Excellent questions.
   Although you will hear me talking about it, even on my podcast indeed, it is better to have higher CO2 in your house and low PM concentrations. However, in a public building like a school or an office and during the pandemic, I will suggest keeping CO2 below 1000ppm.

   Yes the e-ink display is excellent. Hopefully they are developing a PM/CO2 monitor.

   Liked by 2 people

 2. It’s not quite that simple though?

  What ‘high’ levels of PM.x are worse that what ‘high’ levels of CO2? If indoor CO2 is 900 then what level of outdoor PM2.5 says don’t open a window to ventilate? 32 μg/m3 ? 21 μg/m3 ? What is CO2 is 800? When is the PM.x risk greater than the CO2 risk?

  While high CO2 is itself an issue that reduces brain function including cognitive and muscular abilities, it is also an indicator of overall ventilation. CO2 levels that indicate poor ventilation mean that other more harmful VOC’s, Carcinogens, and Pathogens may not be getting removed and so are building up in the space. When is the PM risk worse than the COVID risk?

  Liked by 1 person

  • Indeed what concentration someone considers high or low.
   Personally, PM2.5 above 12μg/m3 is unacceptable. Regarding CO2 I can’t stand conversations above 1200ppm.

   Sometimes I have to balance these numbers by allowing fresh “not clean” air to come indoors and purifying it later on with the purifiers.

   Liked by 1 person

   • You know the risks of PM much better than I. I may know the risks of CO2 better. If we did a mind meld we’d freak out and build an isolation tent to live in 😳 😷 😁

    Liked by 1 person

 3. Yes. I ideally want to keep CO2 below 500 ppm. We know that anything above about 550 ppm is causing some level of harm (and worse if that indicates other stuff in the air). For me, if CO2 is going above 800 I’ll take 25 μg/m3 outside air to bring the interior CO2 levels down and consider that a good trade-off.

  Is 900 ppm + 9 μg/m3 better or worse than 600 ppm + 20 μg/m3 ?

  Liked by 1 person

  • Based on the scientific papers that I have read, I think 900ppm+9μg/m3 is better. We have to consider the exposure time. Astronauts on board the ISS are exposed to a maximum allowable 24-hour average CO2 at 5250 ppm. They always complain about headaches.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s